Elevhälsan

Programförkortningar på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IND = Individuellt alternativ
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Programrektorer

Programrektor ansvarar för, och arbetar med, det dagliga elevhälsoarbetet. Programrektor leder elevhälsoteamen, elevhälsoträffar och elevhälsomöten och ansvarar för dokumentering på delegering från rektor.

Helene Hålldin

Programrektor
EE, FT, IMFT

Tiina Johans

Programrektor
BA, IMBA, IMVF, VF

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
IMNB, IND, NB

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Till skolsköterskan kan du vända dig för rådgivning i hälsofrågor. Skolsköterskan ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska. Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov.

Skolsköterskan har Drop-in mottagning, är skolsköterskan inte på plats så framkommer det på skylten utanför dörren. Maila eller ring.

Bra länkar:
Spången - Ungdomspsykiatriska mottagningen
BUP - Barn och Ungdomspsykiatrin
1177 - Sjukvårdsupplysning

Maria Löf

Skolsköterska
Mottagning i "Vita Huset"

Kuratorer

Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Carolina Bohlin

Tf Kurator BA, IMBA, IMYBA, VF
Socialpedagog FT, IMFT

Lina Lundström

Kurator
FT, IMFT, EE

Lisa Ståhlberg

Kurator
NB, IMNB

Skolpsykolog

Erbjuder elever samtalskontakt och kan efter bedömning vidareremittera elever till andra instanser. Vidare så kan skolpsykologen erbjuda handledning och konsultation till pedagogisk personal, vissa fortbildningsinsatser samt vara behjälplig vid utredningar.

Psykolog finns också för gymnasieungdomar att tillgå på Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången.

Tid kan bokas via skolskolsköterska eller kurator, men elev eller vårdnadshavare kan också själva ta kontakt med mottagningen.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Sabina Bergström

Studie- och yrkesvägledare
FT, IMFT, vik EE

Linnéa Nordenås

Studie- och yrkesvägledare
BA, IMBA, VF, IMVF

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
IMNB, IND, NB

Specialpedagog/speciallärare

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöttning av specialpedagog eller speciallärare på olika sätt; genom direkt undervisning individuellt eller i mindre grupp, hjälp med planering och strukturering av studierna, genom att erbjudas en anpassad studiemiljö och provsituation samt lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.

Birgitta Helgesson

BHE
Speciallärare NB

Helena Lundell HLU

Speciallärare BA, IMBA, VF
Ämne:

Anna Rollgard ARO

Speciallärare & Förstelärare
IMNB: MA, SV, Idrott

Thomas Roos TRO

Speciallärare EE, FT, IMFT
MA

Socialpedagog

Socialpedagog jobbar nära både elever och lärare i verksamheten. Vi planerar och genomför gruppstärkande aktiviteter för att motverka kränkningar och otrygghet på skolan. Vi agerar bollplank till elever, vårdnadshavare och lärare i olika frågor såsom frånvaro, anpassningar och motivation. Vi är en resurs i större och mindre grupp samt på individnivå för att bidra till en tryggare miljö i skolan.

Carolina Bohlin

Tf Kurator BA, IMBA, IMYBA, VF
Socialpedagog FT, IMFT

Ingela Sjunnesson

Socialpedagog
BA, EE, IMBA, IMYBA, VF
Uppdaterad: